bina Zakład NZ24 został utworzony w 2015 roku poprzez wydzielenie grup eksperymentalnych z dotychczasowego zakładu NZ21. Podstawowa działalność Zakładu wiąże się z rozwijaniem różnych technik eksperymentalnych, przygotowywaniem i przeprowadzaniem eksperymentów oraz analizą uzyskanych wyników. W obszarze zainteresowania zakładu leży szerokie spektrum reakcji jądrowych i procesów hadronowych. Najprostsze z badanych reakcji, z udziałem jedynie kilku nukleonów, wykorzystując matematycznie ścisłe obliczenia bazujące na równaniach Faddeeva, służą jako narzędzie do badania dynamiki kilkunukleonowej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. siły 3-nukleonowej. Zderzenia elementarne (nukleon-nukleon lub pion-nukleon) przy energiach kilku GeV są z kolei podstawowym narzędziem do badania tzw. rezonansów barionowych (stanów wzbudzonych nukleonu), również barionów zawierających kwark dziwny. Wiedza o ich własnościach jest kluczowa do zrozumienia kwantowej chromodynamiki - kwantowej teorii pola dla oddziaływań silnych. Dużo bardziej skomplikowane reakcje, zachodzące z udziałem jednego lub nawet dwóch ciężkich jonów, dostarczają danych do walidacji różnych modeli termodynamicznych, bądź hydrodynamicznych opisujących procesy spalacji, rozpadu i multifragmentacji jąder. Precyzyjnie dobrane reakcje pomiędzy określonymi izotopami pierwiastków, pozwalają badać tajemniczą naturę tzw. energii symetrii, której zależność od gęstości materii jądrowej jest jedną z bardziej pożądanych informacji tak w klasycznej fizyce jądrowej, jak i w astrofizyce. Istotna część działań zakładu związana jest z innymi procesami hadronowymi, jak na przykład produkcją mezonów, czy rozpadem swobodnych neutronów. Szczególnie ten ostatni, poprzez pomiar korelacji kierunkowych pomiędzy produkowanymi w rozpadzie cząstkami, czy też pomiar elektrycznego momentu dipolowego neutronu, dostarcza informacji o podstawowym znaczeniu dla rozumienia i konstrukcji teorii opisujących świat cząstek elementarnych.

Zakład NZ24 bierze udział w takich eksperymentach jak: HADES@GSI, BRAND, ASY-EOS@GSI, SPiRIT@RIKEN, PANDA@FAIR ....

© Izabela Ciepał, email: ciepal@wp.pl